Начало Нагоре ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        НП "С грижа за ученика"

               

НП "С грижа за ученика"
България-Германия
Бъдеще за Земята
„Равни, знаещи и можещи приятели”
Музика за всички
Без тютюнев дим
Без звънец
Целодневна организация на УП
GCC
Училищен плод
Твоят час

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА УЧЕНИКА”

 

МОДУЛ 1 ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

модул 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”

Основни цели:

- Постигане на напредък в усвояване на основните знания, умения и компетентности  по общообразователните предмети, измерен чрез външното оценяване в края на настоящата учебна година.
- Повишаване на мотивацията за учебна работа чрез развиване на индивидуалните способности и потребности на всеки ученик.
- Ускоряване на социализацията на изоставащите ученици, като всеки изяви себе си в организираните конкурси, състезания и училищни празници така , че да заслужи уважението на съучениците си.

Основни резултати:
1. Преодоляване на трудностите при овладяването на основните  знания  и умения при част от  учениците с обучителни проблеми по общообразователните предмети.
2. Създаване на възможност да се диагностира нивото на всеки един от обучаваните и да се използват пълноценно личностните му особености в учебния процес.
3. Формиране на учениковата личност и приобщаването и към ценностите на обществото.

Учениците от групата по БЕЛ от 8 клас изработиха презентация на тема "Норми на съвременния български книжовен език"   Виж ТУК

Състезание  “Минута е много” бе организирано  в рамките на проект по Национална програма “С грижа за всеки ученик”. Неговата основна цел  бе повишаване на нивото на общообразователната подготовка на учениците.

Участниците - ученици от 6 и 8 клас – отговаряха на въпроси, групирани тематично в 4 раздела, обхващащи 4 различни области на познанието:

Български език и литература, Физика, История и Човекът и природата.

Всеки състезател  отговаряше на 5 тестови задачи от областта, в която е обучаван. След като изтегли въпроса, за 1 минута трябваше да даде правилния отговор.

Обучаваните в групата по БЕЛ - Марияна и Костадин от 8 а клас, в групата по физика – Делчо, Коста, Даниела и Пламена от 8 а клас,  Методи, Георги, Стела и Мария, изучаващи допълнително история, и Живко и Здравко – от групата по Човекът и природата отговориха на повечето въпроси и заслужиха аплодисментите на публиката.  За нея имаше предварително подготвени занимателни задачи от обучаваните в групата по английски език в 6 клас.

 Победителите от групите по БЕЛ, Физика, История и Човекът и природата получиха  награди за своята усърдна работа през учебната година.

.

 

2009/2010 учебна година

И тази година продължава работата по модул 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”

Преподаватели работещи по проекта:
Мата Минчева - преподавател по български език и литература
Лидия Георгиева - преподавател по математика
Тянка Ангелова - преподавател по география и икономика
Мария Милкова - преподавател по история и цивилизация

На 12.10.2009година в училище се проведе състезание "Знаете ли български?" на тема "Езикът в художествените текстове". Участваха ученици от 7-а, в, г клас, обучавани по Национална програма "С грижа за всеки ученик".

Жури в състав - Мая Ризова от 7-а клас, Адриана Димова от 7-в клас и Тодор Славов от 7-г клас - оценяваха отговорите на състезателите.

Състезанието се проведе в 3 кръга:

 1. Разпознаване на художественото средство по неговото определение.
 2. Откриване на тропите и фигурите в откъси от Ботевото стихотворение "На прощаване".
 3. Създаване на метафорични изрази на мястото на липсващи думи в даден лирически текст.

Най-добре с поставените задачи се справиха Мариана Тонева от 7-а клас, Димитър Любенов и Димитър Илиянов от 7-г клас.

На победителите бяха раздадени грамоти.

 

2008/2009 учебна година

МОДУЛ 1ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Описание на проекта: Училището е призвано да развива особеностите на всички деца и затова трябва да отдели нужното внимание на надарените деца. В един училищен клас са събрани деца от една и съща възраст, на които се предлага учебен материал, съобразен със средното развитие на способностите им. За осъществяване на ефективен процес на обучение е необходимо да се вземат под внимание особеностите на мисленето на всеки ученик, свойствата на неговата памет, на отделните сетива (слух, зрение), а също характера и волята. Даже у учениците от една и съща възраст посочените особености са твърде различни. Затова един и същ учебен материал от едни ученици се усвоява по-бързо, а от други по-бавно. Това обуславя необходимостта от индивидуален подход в обучението и учителя да има часове не за попълване на норматива, а за работа с деца с изявени интереси по съответната дисциплина, за подготовка за конкурси и олимпиади. Много трудно е да се подготвят учениците за изяви по информатика и информационни технологии извън училище. В процеса на работата е необходимо да се създават условия за реализация на творческия потенциал на учениците. За тази цел е необходимо да се стимулира допълнителната работа особено с надарени ученици.

Преподаватели работещи по проекта:
Катя Гочева - ръководител на компютърен кабинет
Красимира Илиева - преподавател по информационни технологии

Основни цели:
-
Допълнителни занимания с изявените ученици.
-
Разработване на проекти и работа в екип.
- Класиране на разработените проекти за национален кръг на олимпиадата по ИТ.

Основни резултати:
- Индивидуални занимания с всеки ученик. Ново качество на подготовка, за да може ученикът на бъдещето не само да има много и на съвременно ниво знания и умения, но и да владее методи на творчество, умения да борави с информация, да анализира и прогнозира ситуации и намира нетрадиционни решения.
-
Методът на проектите предполага използването на интегрирани знания и умения из различни области на информационните технологии и на изучаваните учебни предмети. Ако подрастващите умеят правилно, логически вярно да мислят, то те ще са способни да се развиват и усъвършенстват непрекъснато в реалния живот. Планирането на дейностите по изпълнението на поставените задачи и работата в екип е предпоставка за постигане на добри резултати. Работещите в един екип се допълват, разбират силните и слабите си страни и умело ги използват в работата си. Всеки нов проблем се приема като предизвикателство към тях.
-
Отлично представяне на учениците при защита на проектите им.

Ресурси за реализиране на проекта
Преподаватели с богат опит и доказани успехи на общинско, областно и национално ниво (През учебната 2007/2008 година имаме 2 класирани ученика за Националната олимпиада по ИТ, в която за първа година е включена възрастовата група – V-VІІ клас).
Обзаведени компютърни  кабинети
Наличие на скенер
Наличие на принтер
Наличие на мултимедия
Наличие на фотоапарати и видео камера
Наличие на технологични средства за изготвяне на проектите, като MS Power point, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker, Gimp и др.
Постоянна i-net връзка

МОДУЛ 2ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”

Обучение по учебни предмети:
Български език и литература
Математика
География и икономика

Описание на проекта:
В края на учебната 2007/2008 година се проведе външно оценяване, където учениците от 5 клас на ОУ”Пенчо Славейков” – Димитровград имат постижения, по-ниски от 50% от средния успех на випуска за страната по БЕЛ, математика и география и икономика. След задълбочен анализ на получените резултати учителите по тези предмети споделиха, че една от основните причини за по-слабото представяне е демотивацията на част от завършващите петокласници за овладяване на задължителния минимум от знания и умения. Липсата на родителски контрол и на специални интереси към съответния предмет, както и обучителните проблеми и пропуските в урочната подготовка на тези ученици водят до необходимостта от допълнителна работа с всеки един от тях. Националната програма “С грижа за всеки ученик”  предоставя възможност, както за повишаване нивото на постиженията на шестокласниците по общообразователна подготовка, така и на мотивацията им за учебен труд чрез участие в тържествата, посветени на 100-годишния юбилей на ОУ”Пенчо Славейков”- Димитровград.

Преподаватели работещи по проекта:
Мата Минчева - преподавател по български език и литература
Лидия Георгиева - преподавател по математика
Тянка Ангелова - преподавател по география и икономика

Основни цели:
- Постигане на напредък при усвояване на основните знания, умения и компетентности по БЕЛ, математика и география за 6 клас, измерен чрез външното оценяване в края на настоящата учебна година.
- Повишаване на мотивацията за учебна работа чрез развиване на индивидуалните способности и потребности на всеки ученик.
- Ускоряване на социализацията на изоставащите ученици, като всеки изяви себе си в организираните конкурси, състезания и училищни празници така, че да заслужи уважението на съучениците си.

Основни резултати:
-
Преодоляване на трудностите при овладяването на основните  знания  и умения при част от  учениците с обучителни проблеми по БЕЛ, математика и география.
- Създаване на възможност да се диагностира нивото на всеки един от обучаваните и да се използват пълноценно личностните му особености в учебния процес.
- Формиране на учениковата личност и приобщаването и към ценностите на обществото.

Ресурси за реализиране на проекта
Таблици, схеми, табла, постери, читателски дневници,  Интернет.

Виж повече от ТУК

Полезни сайтове

MOH           

РИО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 18.11.2016